Privacy Statement Hankes Automatisering en Advisering

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.
Hankes Automatisering en Advisering. (hierna afgekort tot A2H) draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermming.
Wij maken onderscheid in de verwerking van persoonsgegevens van onze directe klanten (als verwerkingssverantwoordelijke) en de gegevensverwerking die wij uitvoering in opdracht van onze klanten (als verwerker).

Verwerking van persoonsgegevens van onze directe klanten

Als u bij ons een dienst afneemt registreren wij de volgende gegevens:

Persoonsgegevens

Doeleinden

Wij registreren deze gegevens om invulling te kunnen geven aan onze zakelijke relatie:

Grondslagen

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat A2H hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan A2H gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan kunnen aan deze derden persoonsgegevens worden verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken binnen de aan hun verleende opdracht. De randvoorwaarden worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.
A2H zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciŽle of goede doelen.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer A2H aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn

A2H zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Persoonsgegevens worden tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap bewaard. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Gegevensbeveiliging

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft A2H passende beveiligingsmaatregelen genomen.
De opslag van persoonsgegevens vindt plaats binnen een tweetal ISO 27001-gecertificeerde datacenters (gescheiden opslag van productie- en backupdata).

Uw rechten

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken zullen wij uw gegevens aanpassen, verwijderen of afschermen.
Ook kunt u A2H verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van onze klanten

A2H verzorgt voor haar klanten een breed scala aan diensten, zoals:

Bij de uitvoering van deze diensten verwerkt A2H voor haar klanten persoonsgegevens. Voor deze verwerkingsactiviteiten zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Voor de opslag van persoonsgegevens binnen onze infrastructuur wordt gebruik gemaakt van twee ISO 27001-gecertificeerde datacenters (gescheiden opslag van productie- en backupdata).

Vragen

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Hankes Automatisering en Advisering
Birstumerraklaan 6
3544 TA Utrecht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door A2H laat dit dan vooral aan ons weten.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-5-2018.
A2H kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.